Abisambidana Piritha E0 B6 85 E0 B6 B7 E0 B7 83 E0 B6 B8 E0 B6 B7 E0 B6 B0 E0 B6 B1 E0 B6 B4 E0 B6 Bb E0 B6 Ad

abisambidana piritha අභිසම්භිධාන පිරිත

බෞද්ධාලෝකනය Chanel  •  Duration: 6:38  •  Size: 6.07 MB

Download Play

- අභිසම්භිදාන පිරිත - Abisambidana Piritha

Pirith පිරිත්  •  Duration: 5:37  •  Size: 5.14 MB

Download Play

අභිසම්භිධාන පිරිත

දිලින දිලින  •  Duration: 5:17  •  Size: 4.84 MB

Download Play

Abisambidana Piritha

Piyumasara Siriwimala  •  Duration: 1:48  •  Size: 1.65 MB

Download Play

Abisambidana Piritha HD අභිසම්භිධාන පිරිත

The Buddhist  •  Duration: 6:44  •  Size: 6.16 MB

Download Play

Abisambidana piritha | අභිසම්බිධාන පිරිත | ඇතාබැදිවැව මහින්ද රතන හිමි -077-4138510

Kavi Bana - Ethabediwewa Mahindarathana Himi  •  Duration: 6:05  •  Size: 5.57 MB

Download Play

18 Abisambidana piritha අභිසම්භිධාන පිරිත

Buddhist  •  Duration: 6:22  •  Size: 5.83 MB

Download Play

JAYA PIRITHA ,RATHNAMALI GATHA RATHNAYA ,SEEWALI PIRITHA

ajith upul  •  Duration: 38:54  •  Size: 35.61 MB

Download Play

abisambidana piritha (අභිසම්භිධාන පිරිත)

shaminda gamage  •  Duration: 6:38  •  Size: 6.07 MB

Download Play

jaya piritha,rathnamali gatha rathnaya - (සෙත් පිරිත්)

duminda costa  •  Duration: 38:54  •  Size: 35.61 MB

Download Play

මහානුභාව සම්පන්න අභිසම්භිධාන පිරිත 21 වාරයක් සියලු ග්‍රහ අපල දෝෂ නිවාරණය කරගැනීමට

දිලින දිලින  •  Duration: 1:47:26  •  Size: 98.36 MB

Download Play

මහාමොග්ගල්ලාන ථේර බොජ්ජංග පිරිත 21 වරක් දේශිතයි Maha Moggallana Thera Bojjanga Piritha

Soundlanka  •  Duration: 2:11:49  •  Size: 120.68 MB

Download Play